Spolupráca rodičov a školy

Živá „škola“ je postavená na viacerých pilieroch, ktoré silno predpokladajú spoluprácu rodičov. Na to, aby sme mohli deti správne viesť cez jednotlivé aj zložité obdobia ich života potrebujeme, aby sa rodičia pravidelne informovali o tom, čo sa v škole deje. Je potrebná ich aktívna účasť v tomto procese. To znamená:

 • Priebežne si pozerať komunikáciu s triednym učiteľom a aktívne s ním komunikovať na platforme, ktorú si daná trieda určí.
 • Raz do mesiaca organizuje triedny učiteľ rodičovské stretnutia – účasť rodičov je kľúčová – aby vedeli čo sa v triede učí a bude učiť, prečo a akým spôsobom, ako sa deťom darí, čo je treba nachystať na ďaľšiu epochu.
 • Individuálne konzultácie podľa potreby, ideálne aspoň 2x do roka. Tu je dôležité, aby boli rodičia otvorení, sprostredkovali učiteľovi potrebné informácie, aj keď možno sú dôverného charakteru.
 • Akcie a slávnosti „školy“ – sú 4x do roka. Účasť na nich je rovnako povinná ako na vyučovaní. Ospravedlňujeme len z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov.
 • Školské výlety, exkurzie – každoročne. Sú dôležitým elementom vo vytváraní kolektívnych vzťahov ale aj budovaní samostatnosti či iných kvalít, ktoré by sme účasťou len na vyučovaní v škole nikdy nedosiahli. Ak má vaše dieťa strach, očakávame, že ho budete podporovať tak, aby sa do školy v prírode odhodlalo ísť.

Od vstupu do školy proces výchovy dieťaťa držia rodičia v rukách spolu s učiteľmi zhruba rovnakou mierou. Na to, aby sme nepoôsobili na dieťa mätúco od rodičov potrebujeme:

 • Otvorenosť na konzultáciách s učiteľom
 • Informovať o všetkých zmenách v rodine, ktoré sa zásadným spôsobom týkajú dieťaťa.
 • Komunikovať včas svoje problémy, pochybnosti, nesúhlas… Komunikovať priamo s triednym učiteľom, nie poza chrbát.
 • Neprenášať svoj problém vyrovnať sa s prístupom školy na dieťa. A teda problémy s dospelými chceme, aby rodičia riešili s dospelými, nehovorili to pred dieťaťom.
 • Ak máte problém s iným učiteľom ako s triednym učiteľom, môžete ku komunikácii s ním prizvať triedneho učiteľa, ale o každom probléme by mal byť triedny učiteľ od Vás informovaný ako prvý.
 • Ak máte problém priamo s triednym učiteľom, môžete sa obrátiť na riaditeľa školy, ktorý sa pokúsi spoločne s vami nájsť riešenie.
 • Zásadné rozdiely v prístupe k deťom zo strany školy a rodiny sú signálom na zváženie zmeny školy, resp. triedy Živej školy na klasickú.

Jedným z hlavných rysov nášho prístupu z pohľadu waldorfskej pedagogiky je veľký dôraz na osobnosť človeka. Preto je tak dôležité, aby aj učiteľ pôsobil v triede svojim osobným príkladom a aj pomocou svojej autority pomohol žiakom prekonať chvíle, keď sa im napríklad do niečoho nechce. V tomto zmysle potrebujeme, aby rodičia:

 • Podporili myšlienky školy bez mobilov a elektroniky. Vedieme deti k tomu, aby si čo najviac vytvárali reálne vzťahy s inými deťmi a nehrali sa na mobiloch. Taktiež v domácom prostredí. Na malé deti to má dopad v rôznych oblastiach (zdravie, psychika … viac sa tomu budeme venovať na rodičovských stretnutiach).
 • Podobným spôsobom viedli dieťa k prekonávaniu prekážok. Teda neustupovať vo chvíľach, keď je nám ťažko, ale hľadať spôsoby ako to prekonať.
 • Ak má rodič tendenciu vychádzať dieťaťu v ústrety v tom, čo si žiada priveľmi, potom nie je možné posilňovať výdrž, húževnatosť, cieľavedomosť a dôslednosť u dieťaťa. V škole potom vzniká situácia, že musí niečo, čo doma nemusí a dieťa sa nedokáže k tomu prinútiť.
 • Potrebujeme, aby rodičia podporovali autoritu učiteľa aj v prípade, že nesúhlasia s jeho rozhodnutím. Vtedy je treba najskôr sa na učiteľa obrátiť – mailom, osobne, prípadne v akútnych prípadoch telefonicky a v diskusii nájsť spoločný pohľad. Spochybňovanie rozhodnutí učiteľa oslabuje v dieťati zdroj ochoty spolupracovať.
 • Podobne by sme radi, aby rodičia pomohli dieťaťu v pozitívnom riešení problémov s inými učiteľmi a so spolužiakmi. Predpokladať, že všetko, čo doma dieťa povie, je pravda, nie je vždy dobré. Je nevyhnutné si situáciu overiť, aj keď svojmu dieťaťu plne dôverujete.

Živá „škola“ chce vyvíjať u dieťaťa aj zdravý postoj k morálke a slušnosti. Preto:

 • Pokiaľ je to možné, aby to čo rodičia hovoria, bolo čo najvedomejšie. Boli by sme radi, aby si rodičia boli vedomí, že rečovým vzorom budujeme u dieťaťa tie najhlbšie morálne kvality.
 • Aby sa pokúsili vzájomné konflikty riešiť čo najpokojnejšie a prípadné veľké nezhody mimo dieťaťa.
 • Aby si dieťa „nekupovali“, aby mu neustupovali, ale naopak nachádzali pravidelne spoločné chvíle, kde niečo spoločne robia.
 • Vydržať dočasný nedostatok, nemať všetko, čo chcem, prekonať sa, keď sa mi nechce, urobiť si nejakú povinnosť pravidelne, mať niečo na zodpovednosti, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa sú základné zásady ktoré od dieťaťa vyžadujeme. Prosíme rodičov, aby v tomto spolupracovali.

Metóda vzdelávania sa často líši od toho, čo bežne poznáme zo školy, preto potrebujeme, aby:

 • sa rodičia informovali o tom, ako deti vedieme k určitým poznatkom
 • deti neučili vopred, „nedrilovali“, neobťažovali ich svojim strachom
 • ak deti potrebujú špeciálne vedenie, pretože nedokážu nasledovať vyučovanie, žiadame rodičov o aktívny prístup v tomto smere – pýtať sa a pravidelne doma s dieťaťom na zadaných úlohách pracovať.
 • deti sa budú učiť čítať prirodzeným spôsobom bez tlaku, ich plynulé čítanie sa vyvinie v druhom ročníku a tu sa často môžu objaviť aj znaky porúch učenia, ak má k nim dieťa dispozíciu. Preto, ak Vás učiteľ, príp. špeciálny pedagóg pošle do poradne na vyšetrenie, očakávame Vašu spoluprácu
 • ak je navrhnutá integrácia veríme, že sa dokážete vnútorne s daným stavom zmieriť a rešpektovať pokyny odborníkov.

Veríme, že ste si našu Živú „školu“ vybrali po vedomom zvážení a tieto očakávania nebudú pre Vás záťažou.