Učiteľky a učitelia Živej školy

Mgr. Michal Klučka (triedny učiteľ 6.ročníka v šk.roku 2023/24)

Vyštudoval fyziku a manažment na FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave ako triedny a odborný učiteľ matematiky a fyziky. Waldorfskú pedagogiku študoval v nemeckom Kasseli.

Mgr. Peter Polák (triedny učiteľ 5.ročníka v šk.roku 2023/24)

Vyštudoval telesnú výchovu a geografiu na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave. Žil niekoľko rokov v Londýne, po návrate učil angličtinu a následne 4 roky telesnú výchovu a geografiu na ZŠ Karloveskej v Bratislave. Popri tom vyštudoval v Prahe waldorfskú pedagogiku a od roku 2013 pôsobil na Súkromnej waldorfskej škole v Bratislave. Najprv ako klubista a telocvikár, neskôr ako triedny a odborný učiteľ.

Mgr. Veronika Mihóková (triedna učiteľka 4. ročníka v šk. roku 2023/24)

Vyštudovala pedagogický smer – slovenský jazyk a literatúru a ruský jazyk. Štúdium primárnej pedagogiky si doplnila na Univerzite Komenského v Bratislave. Waldorfskú pedagogiku vyštudovala v Bratislave. Pôsobila ako učiteľka v ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch, v Súkromnej základnej škole waldorfskej v Bratislave. Je spoluzakladateľkou Lesnej detskej škôlky v Nových Zámkoch a Živej školy n.o.

„Väčšiu časť života sa venujem pedagogickým témam. Pedagogika, ktorá vychádza z poznania človeka je to, čo v Živej škole, bude stále živé.“

Ing. Darina Kürtiová (triedna učiteľka 3.ročníka v šk. roku 2023/24)

Vyštudovala ekológiu, ochranu prírody a krajiny na Technickej Univerzite vo Zvolene. Po ukončení rodičovskej dovolenky si rozšírila vzdelanie o doplňujúce pedagogické štúdium a pracovala ako vychovávateľka a asistentka učiteľa na štátnej škole v Martine. V Živej škole pôsobila najprv ako klubistka pre 1. ročník, následne sa stala triednou učiteľkou nadchádzajúcej triedy. Vzdeláva sa vo waldorfskej pedagogike.

Mgr. Peter Úll (spolu s J. Úllovou triedny učiteľ 2.ročníka v šk. roku 2023/24)

Vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite. Osem rokov pôsobil ako učiteľ dejepisu a spoločenskovedných predmetov na strednej waldorfskej škole v Prahe, kde bol v rokoch 2016-2020 i triednym učiteľom. Ako lektor, vedúci diskusných krúžkov či moderátor textových skupín pôsobil vo viacerých vzdelávacích iniciatívach a inštitúciách. Príležitostne publikuje.

Ing. Veronika Ács, PhD. (triedna učiteľka 1.ročníka v šk. roku 2023/24)

Študovala medzinárodný obchod na FEM, SPU v Nitre, následne vzdelanie prehĺbila v doktorandskom štúdiu v odbore manažment a ekonomika podnikov a rozšírila o doplnkové pedagogické štúdium. Pracovne pôsobila v oblasti vzdelávania, organizovania školení a rozvoja zamestnancov. Zatiaľ najhodnotnejšou pracovnou skúsenosťou a inšpiráciou bolo pôsobenie v Lesnej detskej škôlke v Nových Zámkoch, ktoré udalo ďalšie smerovanie a rozvoj v oblasti waldorfskej pedagogiky a antropozofie. Do pozície prváckej triednej učiteľky v Živej škole nastupuje v školskom roku 2023/24 s veľkým rešpektom a odvahou.

Bc. Jaroslava Úllová (eurytmistka)

Vyštudovala liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského a pohybové umenie eurytmie vo vzdelávaní Anna-Sophia v Bratislave. Tri roky pôsobila ako učiteľka eurytmie na waldorfskej strednej škole v Prahe a v Příbrami. Viedla kurzy eurtymie na waldorfskom seminári v Prahe. Na ZŠ Mostná pôsobí ako vychovávateľka v 2.triede a učí eurytmiu. Je matkou dvoch synov a je fascinovaná umením, ktoré vychováva a lieči. 

Mgr. Katarína Palacková (klubistka pre 1. a 2. ročník v šk. roku 2023/24)

Po ukončení magisterského štúdia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre pracovala niekoľko rokov v sociálnej oblasti. Po narodení dcéry sa rozhodla svoje vzdelanie rozšíriť o doplňujúce pedagogické štúdium a v roku 2021 úspešne ukončila štúdium primárnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Za najdôležitejšie vo výchove dieťaťa považuje rozvinutie jeho schopností do takej miery, aby bolo v dospelosti schopné vlastnej orientácie a vlastného úsudku. 

Mgr. Barbora Frýželková (učiteľka anglického jazyka a ručných prác a klubistka pre 3. a 4. ročník v šk. roku 2023/2034)

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a primárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je absolventkou ZUŠ v hre na priečnu flautu a aktuálne na ZUŠ navštevuje aj hodiny klavíra a spevu. Vyučovala angličtinu v jazykových školách a sprevádzala deti v Lesnej detskej škôlke v Nových Zámkoch. Vzdeláva sa vo waldorfskej pedagogike a v Živej škole sa okrem pedagogickej činnosti venuje aj organizovaniu školských akcií.

Ing. Daniel Mihók (učiteľ prác s drevom, technická výchova)

Vyštudoval Lesnícky manažment na Technickej univerzite vo Zvolene a drevársky odbor taktiež vo Zvolene. Obor Technika pre primárne a sekundárne vzdelávanie vyštudoval v Nitre. V súčasnosti je študentom 2. ročníka waldorfskej pedagogiky. Pred nástupom do Živej školy pôsobil v prevádzkových a manažérskych pozíciách zameraných na ekológiu a stavby. V Živej škole je učiteľom technických predmetov, podieľa sa na realizácii dizajnu tried a zároveň pôsobí v ZŠ Mostná ako učiteľ remeselných predmetov.

Mgr. Miroslava Valovičová (učiteľka hudobnej výchovy, korepetítorka, dirigentka detského zboru)

Vyštudovala hudobnú výchovu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je dirigentkou Vokálneho zboru ENTHEA, jej ambíciou je nadviazať na tradíciu zborovej kultúry v Nových Zámkoch a založiť detský zbor pri Živej škole. Je predsedníčkou Miestneho odboru Matice slovenskej, kde sa snaží sústreďovať a manažovať slovenskú kultúru, podporovať umelecké telesá rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie. Ako umelecká vedúca NMaD FS Matičiarik sa stala nominantkou Slovenky roka 2022 v oblasti podpory mladých talentov. Miluje hudbu, slovenský folklór a divadlo, verí, že umením môže byť človek zdravo živý.

Mgr. Jana Vašková (učiteľka anglického jazyka pre 5. a 6. ročník)

Vyštudovala marketing na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia sa venovala profesionálne športu. Niekoľko rokov žila v zahraničí. V Živej škole pôsobí od jej založenia v správnej rade, od roku 2022 pomáha pri výučbe anglického jazyka. Vzdelanie si doplnila štátnou skúškou z anglického jazyka.

Mgr. Barbora Zsoldos (asistentka)

Na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala ruský jazyk v odbore tlmočník – prekladateľ. Súbežne sa venovala aj štúdiu srbského jazyka a literatúry. Počas štúdia absolvovala niekoľko jazykových stáží a pracovných pobytov. Svoje skúsenosti zúročila v oblasti medzinárodného obchodu, kde počas šiestich rokov zabezpečovala komunikáciu s rusky a anglicky hovoriacimi obchodnými partnermi. Po ukončení materskej dovolenky pôsobila v Lesnej škôlke, zúčastňovala sa seminárov Waldorfskej pedagogiky. Túžba vidieť deti rásť a sprevádzať ich ďalej na ceste “z Lesnej do Živej” ju priviedla do Živej školy, kde v súčasnosti primárne pôsobí ako pedagogický asistent. Vzdelanie si rozširuje o doplňujúce pedagogické štúdium.