Finančno-organizačné informácie

JEDNORAZOVÝ VSTUPNÝ PRÍSPEVOK: 300 Eur

Vstupný príspevok je určený na pokrytie časti nákladov na rekonštrukciu a vybavenie novej triedy. Zvyšok nákladov je hradený z rezervného fondu Živej školy n.o. a sponzorských darov. V prípade nástupu dvoch detí naraz je možné, na základe dohody, jeden príspevok odložiť o rok. Za rekonštrukciu tried zodpovedá firma IP BUILD s.r.o. a Živá škola n.o. v spolupráci s rodičmi a učiteľmi.

Výška príspevku na rozvoj a vzdelávanie pre šk. rok 2023/2024

ROČNÝ PRÍSPEVOK základný : 2100 Eur (210 Eur/10 mesiacov)

ROČNÝ PRÍSPEVOK znížený (pre súrodenca): 1260 Eur (60% z výšky základného príspevku)

ROČNÝ PRÍSPEVOK znížený (pre tretieho súrodenca): 630 Eur (30% z výšky základného príspevku)

Výška príspevku na rozvoj a vzdelávanie (ďalej len „príspevok“) je stanovená na aktuálny školský rok.

V príspevku sú zahrnuté všetky pomôcky a školské potreby na odborné predmety, jazykové učebnice či pomôcky na výchovno-umelecké predmety. Súčasťou sú aj náklady na exkurzie, výchovné koncerty a personálno-administratívne zabezpečenie fungovania Živá škola n.o.

Všetci členovia Správnej rady n.o. Živá škola vykonávajú svoju činnosť dobrovoľne a bezodplatne. Podrobné informácie o hospodárení n.o. sú každoročne zverejňované na plenárnej schôdzi a vo Výročnej správe Živej školy n.o.