Často kladené otázky

1. Aké sú výhody oproti klasickej triede

Celostný vývoj dieťaťa – nielen dôraz na vedomosti, ale podpora i sociálnych, emocionálnych a motorických schopností. V mladšom veku väčšia miera pohybu, ktorý má vplyv na vytváranie pružného a tvorivého myslenia detí. Radosť z hľadania a objavovania. Učivo je podávané vo vzťahu k deťom a ich vývojovému obdobiu živo, vždy s podstatnou  mierou napojenia sa na praktický život. Tvorba zdravého kolektívu detí, kde je vítaná spolupráca, podpora a vzájomná empatia. Každá individualita dieťaťa tam má svoje miesto a priestor sa tvorivo vyjadriť.

2. Aké sú nevýhody oproti klasickej triede?

Väčšia miera zapojenia sa rodičov do chodu školy a finančného zaťaženia rodiny. ( Pravidelné mesačné rodičovské stretnutia, štvrťročné osobné konzultácie k dieťaťu, účasť na školských slávnostiach napr.: vianočná besiedka, prezentácia divadielka detí atď. , aktívna účasť na „školských brigádach“ – na úvod sa začína rekonštrukciou triedy, finančné zaťaženie vo forme mesačného príspevku a vstupného poplatku, z ktorého je zabezpečená rekonštrukcia a príprava triedy.)

3. Akou formou je dieťa zapísané v škole?

Všetky deti, ktoré navštevujú triedy Živej školy sú normálnymi žiakmi ZŠ Mostná v Nových Zámkoch.

4. Koľko budem platiť?

Triedy Živej školy existujú vďaka pravidelným darom našich rodičov, ktorí každý mesiac prispievajú na ich fungovanie a rozvoj. Výška mesačného príspevku závisí v najväčšej miere od počtu detí v triedach a je rovnaká pre všetkých rodičov Živej školy, bez ohľadu na to, v ktorom ročníku majú dieťa. (V prípade súrodencov je možné využiť súrodeneckú zľavu.) Táto suma sa každoročne prerátava a je počas trvania jedného školského roku garantovaná v nezmenenej výške.

Čo všetko tento príspevok zahŕňa a aká je štruktúra nákladov je pristupujúcim rodičom podrobne vysvetlené v Koncepte Živej školy, ktorý pre nich každoročne organizujeme. Pre školský rok 2022/23 je celková výška ročného príspevku na dieťa stanovená na 2220 Eur.

5. Ako sú deti hodnotené?

V rámci každodennej dochádzky je dieťa hodnotené slovne, na spätnú väzbu pre rodiča slúžia rodičovské stretnutia aj pravidelné osobné konzultácie k dieťaťu. Na konci roka dostanú rodičia (nie deti) vysvedčenie vo forme slovného hodnotenia všetkých predmetov, ktoré obsahuje popis jeho intelektuálneho, sociálneho, emocionálneho, motorického rozvoja. Dieťa obdrží na konci roka od svojho učiteľa osobný príbeh, básničku, ktorá je nenásilným prostriedkom motivácie a podpory dieťaťa v ďalšom roku školy.

6. Môže dieťa prestúpiť do triedy Živej školy aj v druhom, treťom … ročníku?

Prestup je možný približne do 5.ročníka, potom už to ide len vo výnimočných prípadoch. Čím neskôr dieťa pristupuje, o to je preňho ťažšie naskočiť na tvorivosť a iný prístup vzájomného vzdelávania sa detí (schopnosť hrania na hudobnom nástroji, manuálne a umelecké zručnosti, komunikácia atď.)

7. Čo v prípade, že sa neskôr rozhodnem svoje dieťa preradiť do klasickej triedy?

Preradenie je možné po dohode s triednym učiteľom a riaditeľom ZŠ Mostná. Dieťa zostáva žiakom školy, len zmení triedu v rámci ročníka. Tak isto je samozrejme možné prestúpiť na inú ZŠ. O preradenie dieťaťa do klasickej triedy môže požiadať aj triedny učiteľ v prípade, že vo vzťahu medzi ním a rodičmi opakovane vznikajú problémy a konflikty, ktoré narušujú fungovanie triedy a princípy Živej školy.

8. Aký je minimálny a maximálny počet detí v triede?

Minimálny počet žiakov potrebných na otvorenie triedy prvého ročníka je 16 detí, ideálny počet je ale okolo 20 a viac, vtedy sa už tvorí sociálna dynamika a možnosti rôznych väzieb medzi deťmi. Maximálny počet žiakov v triede je 25.

9. Ako deti trávia popoludnie a kde?

Deti budú tráviť popoludňajšie aktivity čo najviac vonku vo voľnej hre, klubista – v úlohe sprievodcu ich bude nepriamym spôsobom motivovať k tvorivej práci. Približne tri krát do týždňa chodia deti počas klubu aj na Sihoť.

10. Má zmysel dávať poobede deti na krúžky?

V škole budú deti zažívať počas celého týždňa rôzne činnosti – od prirodzeného pohybu, tanca, umenia, spevu výtvarného umenia,  remesiel a ručných prác. Je vítané, aby sa v poobedných hodinách mohli deti voľne hrať. V doobedných činnostiach budú deti dosť preinštruované, ak sa dá poradiť rodičom, nepreťažujme ich skoro. Nechajme ich nech si užijú detstvo . . .